יום ראשון, 3 בפברואר 2008

החלטות שכר לימוד בעקבות השביתה

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב השיגה הישגים משמעותיים במתווה חזרה ללימודים בעניין שכר הלימוד וגם עבור סטודנטים לתארים מתקדמים.

לאור דרישות אגודת הסטודנטים, בתאריך 30.1.08 התקיימה ישיבה של ועדת שכר הלימוד העליונה של האוניברסיטה בה נדונו הנושאים המרכזיים שהתעוררו כתוצאה מהשביתה בהשתתפות יו"ר אגודת הסטודנטים, גיל גולדנברג.
להלן החלטות שכר לימוד בעקבות השביתה:

1. פריסת התשלומים החדשה בשנת הלימודים תשס"ח מועדי התשלומים הבאים (תשלומים 3, 4, 5 ו- 6) יהיו כלהלן: 5.3.08; 5.4.08; 5.5.08; 5.6.08. תלמידים שטרם שילמו את השובר השני שנשלח באוקטובר לתשלום ב- 5.11.07, מתבקשים לשלם תשלום זה באופן מיידי. מי שישלם תשלום זה עד 4.2.08 יהיה פטור מתשלום ריבית פיגורים לתקופה של עד 20.1.08, ויהיה חייב בריבית פיגורים לתקופה שמיום 21.108 ועד למועד התשלום בפועל, בלבד. מי שישלם מאוחר יותר, יחויב בריבית פיגורים לפי הכללים הרגילים עבור כל תקופת האיחור, החל מיום 15.11.07 ועד למועד התשלום בפועל.
2. תלמידי תואר ראשון ותעודת הוראה - תשלום דמי תקורה בשנת הלימודים תשס"ח, תלמידים כנ"ל לא יחויבו בתשלום דמי תקורה גם אם ילמדו בהיקף נמוך מ- 50%.
3. תלמידי תואר ראשון ותעודת הוראה - תשלום דמי תקורה ודמי גרירת לימודים בשנת הלימודים תשס"ט. תלמידים ששנת הלימודים תשס"ח היא שנת הלימודים התקנית האחרונה בתואר, וימשיכו בלימודיהם גם בשנת הלימודים תשס"ט, לא יחויבו בדמי תקורה ולא בדמי גרירת לימודים בשנת הלימודים תשס"ט. יחד עם זאת לא יינתן פטור מתשלומים נלווים. תלמידים שחויבו בשנת הלימודים תשס"ח בדמי גרירה, וימשיכו בלימודיהם בשנת הלימודים תשס"ט, לא יחויבו בדמי גרירה רק לסמסטר א' של שנת הלימודים תשס"ט. יחד עם זאת, לא יינתן פטור מתשלומים נלווים.
4. תלמידי תואר שני - תשלום מינימום 50% ותשלום דמי גרירה. בשנת הלימודים תשס"ח החיוב יהיה על פי הרישום לקורסים, ללא חיוב של מינימום 50% שכר לימוד, גם אם היקף הלימודים בשנה זו יהיה נמוך יותר. תלמידים אשר ירשמו לקורסים בשנת הלימודים תשס"ט ישלמו את שכר הלימוד עפ"י התקנות אך לא יחויבו בדמי גרירה. תלמידים שלא יהיו רשומים לקורסים בשנת הלימודים תשס"ט יחויבו בדמי גרירה.
5. חזרה על קורס שנלמד במהלך סמסטר א תשס"ח. תלמיד הלומד בשנת הלימודים תשס"ח בקורס שהלימודים בו החלו ב- 20.1.08, וחויב לחזור על הקורס בשנת הלימודים תשס"ט (בין אם נכשל, או לא ניגש לבחינה, או לא השיג את הציון הנדרש), לא ישלם עבור הקורס החוזר בשנת הלימודים תשס"ט. אם זה הקורס היחיד, יהיה חייב רק בתשלומים נלווים. תלמיד יהיה זכאי לפטור כאמור לשני קורסים לכל היותר.
6. הגשת עבודה סמינריונית על קורסים שנתיים או קורסי סמסטר ב' בתשס"ח. ניתן להגיש עבודה סמינריונית על קורס כנ"ל עד 30.12.08 ללא תשלום, למעט תשלומים נלווים.

7. לימודי שפה זרה שהינם חלק מדרישות התואר לתלמידי הפקולטות למדעי הרוח ואמנויות, ולימודי אנגלית ברמת מתקדמים לכל תלמידי האוניברסיטה. תלמידים שלמדו קורסים אלה בסמסטר א' המקורי של שנת תשס"ח ללא תשלום, לא יחויבו בתשלום בגין קורסים אלה גם אם הפסיקו את לימודיהם (גם אם סיימו את הלימודים בקורסים אלה).
8. שירות מילואים. תלמידים שישרתו במילואים בתקופה שבין 20.1.08 עד 16.2.08, יהיו זכאים להטבות של משרתי המילואים בתקופה של 21 יום ומעלה גם אם שרתו 14 יום ומעלה.

9. הפסקת לימודים. תלמיד שהסדיר את שכר לימוד לשנת הלימודים תשס"ח, וביטל (או יבטל) את לימודיו לשנה זו בתקופה שבין 21.10.07 ועד ליום 7.2.08, יקבל החזר מלא של שכר הלימוד ששילם. החלטה זו חלה גם על מי שלמד חלק מהקורסים, ובלבד שלא קיבל ציון סופי בקורס/ים בהם למד.
10. ביטול מועמדות של נרשמים חדשים לסמסטר ב' תשס"ח. מועמד חדש שהתקבל ללימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשס"ח, שילם מקדמה, ויבטל את מועמדותו עד 17.2.08, יקבל החזר מלא של שכר הלימוד ששילם.

11. דמי רישום לתשס"ט למועמדים שהתקבלו לתשס"ח וביטלו את לימודיהם. מי שנרשם והתקבל לסמסטר א' או ב' של שנת הלימודים תשס"ח, וביטל את לימודיו עקב השביתה, אם ירשם לתשס"ט לאותם חוגים, לא יחויב בדמי רישום נוספים.

אין תגובות: