יום שישי, 26 בדצמבר 2008

ארגון הסגל האקדמי הזוטר - נחתם הסכם השכר החדש


22/12/2008

לכבוד,
חברי ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות

שלום רב,

הנדון: נחתם ההסכם הקיבוצי הארצי

אנו שמחים לבשר לכם כי ביום ראשון, 14.12.2008 , נחתם בירושלים ההסכם הקיבוצי
הארצי בין הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין ועד ראשי
האוניברסיטאות (ור"ה). על ההסכם הארצי חתמו חמש אוניברסיטאות: תל-אביב, העברית,
בן-גוריון, חיפה ובר-אילן. בטכניון טרם הושלם המו"מ המקומי שנלווה לארצי, ולמרות שנציגי
ארגון הסגל האקדמי הזוטר בטכניון בקשו לחתום על ההסכם, סירבה הנהלת הטכניון לעשות
כן.
להלן נוסח ההסכם במלואו:
http://www.zutar.org.il/subpages/employment_new_agreement.html

וקיצור הדיווחים בתקשורת על חתימת ההסכם (כולל וידאו מטקס החתימה!):
http://www.zutar.org.il/subpages/news_media.html

ההסכם הקיבוצי הארצי שנחתם מהווה מהפיכה בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר. מסלולי
ההעסקה הפוגעניים של המורים מן החוץ ועוזרי- ההוראה תוקנו מן היסוד והם כוללים עתה
העסקה לשנה שלמה (תשלום שכר מלא של ששה חודשים לסמסטר) וזכויות סוציאליות
ואקדמיות. כמו כן, יקבלו חברי הסגל האקדמי הזוטר תוספות השכר (פיצוי שחיקה), בהמשך
להסכם הסגל האקדמי הבכיר, רטרואקטיבית לחודש ינואר 2008 . בנוסף, ההסכם מתקן
עיוותים שפגעו בחברי הסגל האקדמי הזוטר מזה שנים רבות, ובכלל זה איסור על העסקה
"לפי שעות", איסור "התנדבות להוראה", אפשרות לחופשה ללא תשלום (חל"ת), אפשרות
למינוי במשך יותר משנה אחת, ועוד.

בהסכם זה, הסגל האקדמי הזוטר והמורים "מן החוץ" בכללם, הגיעו להישג שאף קבוצת
עובדים לא-מאורגנת אחרת לא הצליחה להשיג בישראל בעשור האחרון – התארגנות,
התאגדות, וחתימה על הסכם קיבוצי המשפר באופן משמעותי את השכר ואת תנאי העבודה.
הוכחנו שהתארגנות עובדים יכולה להביא לשינוי עמוק ומשמעותי בדפוסי ובתנאי עבודה.

עיקרי ההסכם

1. הצמדה לשכר הסגל הבכיר
השכר של כלל חברי הסגל האקדמי הזוטר יעודכן רטרואקטיבית לינואר 2008 בדומה להסכם הסגל
הבכיר מתאריך ה – 18 לינואר 2008 . הפרשי שכר אמורים להתקבל כבר במשכורת דצמבר.
אחוזי התוספת:
1. "תוספת שחיקה": בינואר 2008 , כל מרכיבי המשכורת עולים ב 4.67%- . בינואר
2009 , תוספת השחיקה תעלה ל 9.34%- ובדצמבר 2009 תוספת השחיקה תעלה
. ל 14%-
2. "הסכם ההסתדרות": בנוסף, מינואר 2008 מתווספת עוד תוספת למרכיבי
השכר הבסיסי של 1.4% , כחלק מהסכם ההסתדרות שמוחל גם על הסגל האקדמי.
מדצמבר 2008 תעמוד התוספת על 2.8% ומדצמבר 2009 תעמוד התוספת על
.4.7%
סה"כ, בתוספת חישובי ריבית דריבית, וע"פ נתוני ות"ת, מדובר בתוספות שכר
. מצטברות של 19.358% , עד סוף 2009
לגבי מורים מן החוץ בלבד, עדכון שכרם מתבצע על פי מנגנון מיוחד ע"פ ארבעת דרגות הסגל
האקדמי הבכיר (ב 2008- , השינויים בשכר הם 9.5% בטבלאות של ינואר, ועוד
1.38% בדצמבר). בתום כל הפעימות, עד סוף 2009 , צפויים תעריפי השכר של
. מורים מן החוץ להתעדכן ב 20.93%-
:( להלן טבלאות השכר החדשות של ות"ת (בינתיים, עד סוף 2008
http://www.che.org.il/tables/univer.html

לצערנו, ועדי המרצים במכללות לא השתתפו במאבקנו זה. אנו מקווים כי נושא המורים "מן
החוץ" יוסדר גם במכללות במהרה.

לצד הסכם ארצי זה סוכמו באוניברסיטאות השונות נספחים או הסדרים מקומיים בסוגיות כמו
יישום ההסכם, חריגים מוסכמים, או הסכמות בנושאים שההסכם הארצי אינו מתייחס אליהם.

אנו רוצים להודות מקרב לב לשרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, שדחפה לתיקון ההיסטורי
בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר, ועמדה מאחורינו לאורך כל הדרך. תמיכתה האיתנה היוותה
בסיס חשוב להצלחת המאבק.

לסיום, ברצוננו להודות באופן אישי לניצן הדס, יו"ר הפורום המתאם לשעבר, שליווה את
המשא ומתן לאורך כל הדרך, ולד"ר אלי להר, יו"ר הפורום המתאם הקודם, שבהנהגתו החל
המאבק הנוכחי, ושהמשיך ללוותו גם לאחרי סיום תפקידו.
בברכה,

ד"ר דניאל מישורי
ראש צוות המו"מ
שיאון קורן
יו"ר הפורום המתאם

אין תגובות: